Hotel Caní El Vilà

Residència canina Barcelona

  • RSS
  • Delicious
  • Facebook
  • Twitter

Per mitjà d’aquest lloc web, en si recullen dades de caràcter personal necessaris per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres Serveis. Aquestes dades seran incloses en els nostres fitxers, que es troben convenientment inscrits en el registre de l’agència de Protecció de Dades.
Sense perjudici de les finalitats que en cada cas s’indiquen, aquesta informació serà guardada i gestionada amb la deguda confidencialitat, aplicant les mesures de seguretat informàtica que estableix la legislació aplicable per impedir l’accés a l’ús indegut de les seves dades, manipulació, deteriorament o perduda.
En qualsevol del moment vostè podrà exercir els seus drets d’Accés, rectificació o cancel·lació en relació amb les dites dades, dirigint una sol·licitud a la direcció del titular dels Fitxers.